Dvhomecollection 2022 Dvhomecollection 2022
Dvhomecollection 2022 2
Dvhomecollection 2022 3
ABSOLUTNÍ
POCHOPENÍ
VAŠEHO
SNU

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Společnost Design Living Concept s.r.o. se sídlem U Mlýnského kanálu 687/5, 18600 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze, spisová značka C 174555, IČ: 24791342  (dále jen „Společnost“) tímto dokumentem poskytuje svým obchodním partnerům a kontaktním osobám svých obchodních partnerů informace o zpracování jejich případných osobních údajů v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

1)     Totožnost a kontaktní údaje správce
Správcem osobních údajů je Společnost, kterou je možné kontaktovat písemně na adrese sídla nebo elektronicky na emailu info@designlivingconcept.cz

2)     Účely zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou Společností zpracovány pro následující účely:
a)     Plnění smluvních povinností.
b)     Plnění zákonných povinností.
c)     Realizace vzájemných obchodních vztahů.
d)     Komunikace a informování.
e)     Vedení evidence podnikatelských kontaktů.
f)      Ochrana právních nároků Společnosti.

3)     Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů Společností je:
a)     Nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
b)     Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností vztahujících se na Společnost.
c)      Nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kterými jsou rozvíjení podnikání Společnosti a ochrana právních nároků Společnosti v případě sporu.

4)     Kategorie dotčených osobních údajů
Společnost zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů, pokud se jedná o fyzické osoby a dále osobní údaje zaměstnanců, zástupců, či jiných kontaktních osob těchto obchodních partnerů, pokud takové údaje Společnost získala, aby mohla řádně plnit svoje smluvní povinnosti, poskytovat vyžádané služby a aby mohla efektivně komunikovat se svými obchodními partnery.

Společnost tak zpracovává následující kategorie osobních údajů:
a)   Identifikační údaje
b)   Kontaktní údaje
c)   Fakturační a platební údaje

5)     Příjemci osobních údajů
Kromě Společnosti mohou být osobní údaje poskytnuty státním úřadům za účelem plnění zákonných povinností Společnosti, profesionálním poradcům Společnosti (advokáti, daňoví poradci) a dalším subjektům poskytujícím Společnosti externí služby (IT odborníci, překladatelé). Osobní údaje rovněž mohou být poskytnuty externím subdodavatelům Společnosti, v případě že jsou tito využívání k plnění smluvních povinností dle smlouvy se subjektem údajů.

6)     Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Osobní údaje budou uloženy po celou dobu trvání vzájemných obchodních vztahů se Společností a po jejich skončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů Společnosti, která nepřekročí 4 roky.

7)     Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí
Osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, ze smluvní dokumentace uzavřené mezi Společností a subjektem údajů a dále z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek.

8)     Práva subjektů údajů
Společnost tímto poskytuje informace o tom, že subjekt, jehož údaje jsou zpracovávány má následující práva:

NAKLÁDÁNÍ S COOKIES
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou prostřednictvím prohlížeče uloženy do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Náš web  je používá pro zajištění své základní i pokročilé funkcionality, ke zvýšení vašeho komfortu, k analýze provozu a návštěvnosti, reklamním a re-marketingovým aktivitám, v rámci, kterých nám pomáhají s lepším cílením našich reklamních kampaní. Cookies vytvořené užitím našich stránek mohou být zpřístupněné třetím stranám.

Užíváním webových stránek našeho obchodu souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky (nastavení) vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat. Ukládání souborů cookies z našich stránek můžete v nastavení prohlížeče také trvale zakázat a jak je uvedeno výše, již uložené soubory cookies můžete tamtéž ze svého zařízení zcela odstranit. V nastavení vašeho prohlížeče je také možné zakázat ukládání cookies třetích stran, jejichž služby uvedené výše využíváme.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketing

Uživatel webových stránek  souhlasí s tím, aby společnost Design Living Concept s.r.o. se sídlem U Mlýnského kanálu 687/5, 18600 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze, spisová značka C 174555, IČ: 24791342  (dále jen správce) (dále jen „Design Living Concept s.r.o.“), v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala jeho osobní údaje. Uživatel bere na vědomí, že správcem údajů je společnost Design Living Concept s.r.o. (dále jen „Správce“).

Uživatel uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům - zejména k zasílání obchodních sdělení, newsletterů, nabídek produktů a služeb, zvýhodněných cenových nabídek a informacích o soutěžích, a to prostřednictvím elektronické komunikace (emailem). Za účelem splnění zpracování uvedených skupin činností (cíle) budou zpracovávány následující osobní údaje:

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt osobní údaje Správci poskytl a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění konkrétního účelu. Pro účel zasílání obchodních sdělení a pro účely marketingové a reklamní zpracovává Správce osobní údaje po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou těmto účelům, nejméně však po dobu 1 roku.

Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám. Příjemci osobních údajů mohou být pouze zpracovatelé Správce, kteří pro Správce osobní údaje zpracovávají za účelem uvedených cílů.

Uživatel udělením souhlasu potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné.

Uživatel udělením souhlasu dále prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, zejména:

Správce je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude Uživatel vyrozuměn.